Chuyển tới nội dung

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

03.05.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của Khoa Môi trường (2017)

 

Tệp tin đính kèm: