Chuyển tới nội dung

Lãnh đạo khoa

Lãnh đạo Khoa:

Trưởng Khoa:    PGS.TS.GVC Lê Thị Trinh

Phó trưởng Khoa:

                            PGS.TS. GVC Nguyễn Thị Hồng Hạnh

                            ThS. GVC Nguyễn Khắc Thành