Chuyển tới nội dung

Tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đối với sinh viên đại học khóa 6 (Đợt 2 - Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020)

31.05.2020

Tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đối với sinh viên đại học khóa 6 (Đợt 2 - Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020)

Tệp tin đính kèm: