Chuyển tới nội dung

Tổ chức thi chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học (đợt thi tháng 6 năm 2020)

31.05.2020

Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên
như sau:

Tệp tin đính kèm: